In memoriam Piotr Piotrowski (1952–2015)


piotr_piotrowski_photo_4.JPG

Alkotóereje teljében ragadta el a halál Közép- és Kelet-Európa modern és kortárs művészettel foglalkozó egyik legjelentősebb művészettörténészét. Azon kevesek közé tartozott, akinek életműve középpontjában a régió összehasonlító, transznacionális elemzése állt. Elévülhetetlen érdemei vannak a régió művészetének az „egyetemes” művészettörténetben való láthatóvá tételében. Nem a nemzeti művészetet akarta a művészet és művészettörténet univerzális koncepciójához igazítani, ellenkezőleg, nagyon is kritikus volt avval a domináns művészetfelfogással, amely a centrum nézőpontjából íródott, s figyelmen kívül hagyta, illetve háttérbe szorította az attól eltérő művészetkészítési módokat. Leginkább ebben tért el pályatársaitól, hogy a hierarchikus, alá-fölérendeltségi viszonyokon alapuló művészettörténet-írás és hagyományos geopolitikai szereposztás felforgatásán és megváltoztatásán munkálkodott.

Azt vallotta, hogy a marginális helyzet kiváló analitikus pozíció, amelyből olyan vonatkozások is láthatóvá válnak, amelyek a központból aligha. „Horizontális művészettörténet és művészeti topográfia” koncepciója hamar elhíresült és nagy port kavart. Piotrowski szembement a nemzeti művészettörténet tradíciójával, amely a központ értékrendjébe kívánta beilleszteni a helyi jelenségeket. A normatív és lineáris kánonnak való megfelelés helyébe az egymástól eltérő párhuzamos történeteket és a hasonlóan marginális helyzetű régiók összehasonlító elemzését állította. Ki akart lépni abból a szűkre szabott Kelet-Európa képből is, amely a hidegháború politikai erővonalai mentén képződött és helyette a globális diskurzusba akarta a régiót becsatolni, minthogy azt jóval nagyobb látószögből szemlélte, mint a Kelet–Nyugat szembenállás. Olyan régiókkal akarta összekapcsolni, amelyek a szocialista rendszer összeomlásával egy időben hasonló történelmi és politikai változásokon mentek keresztül; azaz, a posztkommunista kondíciót a dél-afrikai poszt-apartheid és a dél-amerikai poszt-autoritariánus rendszerek összefüggésében akarta elemezni. A hatalmi pozícióhoz való törleszkedéssel és az onnan remélt megerősítéssel szemben olyan alternatívát javasolt, amely szakított volna az európai gőggel és befelé fordulással. Provokatív alapállása elutasította azt a régiós attitűdöt, amely folyton a kirekesztettségre panaszkodott, miközben az Európa-centrikusság legmegbízhatóbb védőbástyájának bizonyult.

Meglehet, hogy víziója utópisztikus volt és cseppet sem életszerű, minthogy nem számolt a hatalmi relációkkal, ellenben kölcsönös egyetértést tételezett a nagyszabású projektben. Akárhogy is, egyfajta kiutat mutatott az ördögi körből azok számára, akikben rezonált a „Nyugat provincializálásának” gondolata.

Miközben az a fölöttébb ambiciózus elképzelés lebegett szeme előtt, hogy a helyi központokat, városokat egymásmellettiségben működő egységeknek tekintse egy sok-központú, kozmopolita világban, nem vetette el a lokalitásra fókuszálást sem. Úgy ítélte, a nemzeti történetírásnak megvan a maga funkciója, ahogy a specifikus vonások, kombinációk felszínre hozásának, megértésének is, mert azok töltik fel kötőanyaggal a konstrukciót.

A diszciplína kortárs elméletektől való függetlenségét vehemensen tagadta. Naprakész volt a diskurzusban, de az új teóriákat nem húzta rá kényszerzubbonyként a helyi jelenségekre. A kritikai teóriákat a látszólagos hasonlóságok mögött meghúzódó, radikálisan eltérő helyi jelentések, üzenetek kimutatására használta. Tudatosan törekedett arra, hogy a „hátrányból”, a periférikus helyzetből előnyt kovácsoljon és a dominánstól eltérő, markáns, a lokalitást értékelő, értelmező paradigmát formáljon. De azt legalábbis elengedhetetlennek találta, hogy kritikai pozíciót foglaljon el, és abból konfrontálódjon az érvényben lévő, s hatalmi alapokon nyugvó geopolitikai konstrukcióval, aminek az univerzálisként tételezett, de valójában Nyugat-Európai értékeken nyugvó művészettörténeti kánon is része. A diskurzus átpolitizálásával visszaszolgáltatta a régió utópikus potenciálját és eredendően politikus, társadalomkritikai karakterét.

Magas színvonalú tevékenysége révén elnyerte a legjelentősebb szakmai kutatóhelyek (CASVA, Washington; Institute for Advanced Study, Princeton; Collegium Budapest; Clart Art Institute, Williamstown; The Getty Research Institute) ösztöndíjait. Könyvei alapvetőek a régió összehasonlító elemzése szempontjából (In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 2009; Art and Democracy in Post-Communist Europe, 2012).

Jóllehet a régió kulturális nagykövete volt, de nem magát helyezte előtérbe, hanem társakat keresett és talált olyanokban, akik hozzá hasonló nézeteket vallottak, s akik részvételével olyan nagy nemzetközi együttműködéseket, előadás-, szeminárium- és konferenciasorozatokat indított útjukra, amelyek elméleti konstrukcióját működésbe hozták (Writing Central European Art History az Erste Foundation által kezdeményezett Patterns keretében; Thinking Art History in East-Central Europe a Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA támogatásával és részvételével; East European Art seen from Global Perspective: Past and Present, Lublin).

Arra is gondja volt, hogy gondolatai értő fülekre találjanak a következő nemzedékekben, akik kinevelésében igen aktív része volt; saját tanszékén, az Adam Mickiewicz egyetemen, Poznanban, ahol iskolát teremtett, illetve szerte a világban, ahol kurzusokat tartott (Bard College, New York; Hebrew University, Jeruzsálem; Humboldt-Universität zu Berlin).

Majd tíz éve tartó akut leukémiáját nem tartotta titokban, de mindenfajta sajnálatot, együttérzést azonnal és határozottan elhárított. A betegség annyit jelentett számára, hogy még intenzívebben kell élni a mindennapokat, és kell dolgozni, mert tisztában volt a rá szabott idő végességével. Ám ez nem akadályozta meg abban, hogy élvezze, szinte habzsolja az életet. 2013-ban avval kezdte egyik levelét, hogy „sajnos az egészségem nem jó”, majd a terveivel folytatta, hogy vajon a Getty ösztöndíjat pályázza-e meg, vagy a bécsi professzorságot, netán mindkettőt egyszerre. Roppant energikus, nyitott és kíváncsi személyiség és igazi, nyughatatlan világjáró volt. Amellett egy gourmand is; aki mindenhol, mindent kipróbált, s az óvatosakat körbenevette. Mert nevetni frenetikusan tudott, szívből jövően, harsogva, aminek nem lehetett ellenállni. Ahogy személyes varázsának sem. Roppant szerethető, közvetlen ember volt, intellektuális elkötelezettsége és tartása pedig bátorítólag hatott a pályatársakra, köztük rám is.

Megtiszteltetés számomra, hogy a 2010-es Igor Zabel Award for Culture and Theory díj alkalmából én laudálhattam, és hogy együttműködhettünk számos igen inspiráló projektben.

Máris nagyon hiányzik.

One thought on “In memoriam Piotr Piotrowski (1952–2015)

  1. Ezek szerint nem adták ki magyar nyelven a könyveit?

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány