Az élvezeti házasság eredete és társadalmi kontextusa

Amir Baradaran perzsa származású, amerikai média és performansz művész 2012-es New Yorkban, Londonban, Párizsban és Santa Clara-ban előadott Marry me to the end of lovecímű interaktív, élő szobrában egy kollektív házassági ceremónián keresztül reflektál az Iránban mai napig gyakorlatban lévő élvezeti házasság problémájára, mely során nemtől, kortól, származástól és szexuális orientációtól függetlenül bárki – egytől három perces időtartamra – házasságot köthet a művésszel. Két részes írásom első felében ezt a Baradaran által provokatívan és sajátosan interpretált, a síita iszlám egyes ágaiban ma is jelenlevő társadalmi intézményt próbálom meg részletesen bemutatni. A téma a muszlimok között is komoly polémiát gerjeszt, valamint, ahogy a fenti példából is kitűnik, egyre több művésznek, dokumentaristának vagy aktivistának kelti fel a figyelmét. A számos eltérő politikai, művészi, társadalmi interpretáción keresztül, sokszor egymással szöges ellentétben álló gyakorlatot igazoló élvezeti házasság részletes bemutatása reményeim szerint érzékletesen példázza az iszlám jogban, a vallásos törvények interpretációjában és a társadalmi gyakorlatban, az egységes kánon helyett jelenlévő heterogenitást és kreativitást.

In the Bazaar of Sexes – Trailer with english subtitles from Freibeuter Film on Vimeo.

Az élvezeti házasság (arabul mut’a, perzsául szíghe) gyökerei feltételezhetően az iszlámot megelőző évszázadokig nyúlnak, amikor is a kifejezés férfi és nő közötti átmeneti szövetséget jelenthetett. A Korán Medinai szúrája is egyértelműen említi az élvezeti házasságot, bár egyes ortodox értelmezések szerint ez a vers a valódi házasságra vonatkozik. Az időszakos házasságnak leginkább a muszlimok korai háborúi alatt volt lényeges szerepe, amikor is a háborúban meghalt férfiak özvegyei miatt vált bevett gyakorlattá. A muszlim közösség növekedésével azonban az intézmény elvesztette eredeti funkcióját és vagy a Próféta, vagy valamelyik utána uralkodó korai kalifa betiltotta azt. A tiltás, ahogy ez gyakran megesik, mégsem lett elfogadott az iszlám világ összes közösségében: a tizenkettes síita iszlám bizonyos ágaiban ma ismert élvezeti házasságra vonatkozó szabályrendszer kialakulása az iszlám megjelenése utáni átmeneti időszakra tehető és a mai napig legálisan működik Iránban, ahogyan az általános szunnita tiltás ellenére, akad példa más muszlim országban is a szokással kapcsolatos engedékenységre.

Misyar Marriage in Jeddah Saudi Arab (2)

A szíghe társadalmi elfogadottsága azonban Iránban sem olyan egyértelmű, ahogy azt a vallási körök esetenként sugallják. A Pahlavi sahok rezsimjében a szíghe – bár nem szabályozta kategorikus tiltás – megvetett gyakorlatnak számított, ami leginkább a vallási előjárok köreiben volt jellemző és általában titoktartás övezte. Az iskolázott városi középosztály tagjai a mai napig a prostitúció megengedett formájaként tekintenek rá, ellenben a vallásosabb rétegetekkel, akik viszont olyan Isten által engedélyezett tevékenységet látnak benne, ami kívánatosabb a nyugati típusú, „szabad”, férfi-nő kapcsolatnál.

SzenderakT_maryam_12.jpgDance on the Axis of Evil: Women Rights in Iran  ι © indymedia.ie

Ismeretes, hogy az 1979-es iszlám forradalom következtében erősen megnőtt a vallásos buzgalom Iránban, ami a szíghe gyakorlatának történetében is szignifikáns fordulatot jelentett.

Az új rezsim nem csak elfogadta az élvezeti házasságot, hanem az egyének és a társadalom „egészségére” gyakorolt pozitív hatásai miatt, nyilvánosan a zászlajára is tűzte annak terjesztését. Az új vezetés középiskolákban, mecsetekben, vallásos gyűléseken, rádión, televízión és újságcikkeken keresztül propagálta az élvezeti házasság áldásait, és bátorította az embereket ilyen kapcsolatok létesítésére, minek következtében megerősödött az nézet, hogy ez igaz alternatívát jelenthet a dekadens nyugati férfi-nő kapcsolatokkal szemben és valódi megoldást nyújthat a fiatalok szexuális igényeinek kielégítésére. Az élvezeti házasság vallásos igazoltságát jól mutatja, hogy létrejöttének egyik jellemző helyszíne a szentély, célpontjai pedig vallási vezetők és a Próféta leszármazottai, így olyan, nagy síita zarándokhelyeken is jellemző, mint Qom vagy Mashad. A felek a szentélyeknél keresik egymást, amiben különböző non-verbális kódok (pl.: a csador speciális viselete), illetve szakosodott közvetítők segítenek.

A síita törvényhozás a házasság két fajtáját ismeri el jogosnak. Ezek az (állandó) házasság, és az átmeneti házasság. A szunniták ezzel szemben az utolsót tiltják. Az (állandó) házasság, a házasuló felek, s különösen a nők számára, nem csak komoly társadalmi presztízzsel jár, hanem vallásos érdemet is jelent. Alapvetően egy olyan szerződésről van szó, ami tulajdonjogot és kontrollt ad a férjnek a feleség nemi szerve felett, valamint rokoni kötelékeket hoz létre az érintett családok között, ekképp a síita házasságban nem az utódok legitimitásának kérdése kerül előtérbe, hanem a férfi és a nő kapcsolatának jogossága, amiből következnek az utódnemzéshez köthető kérdések is. Mivel a házasság egy szerződés, ezért mind a két fél számára olyan alapvető kötelességekkel és jogokkal jár, amelyek megváltoztathatatlanok és elvitathatatlanok.

Az élvezeti házasság szintén egy szerződés, amely két alapvető feltételből, a házasságért adott összeg kialkudásából (ez egy cukorkától komolyabb összegekig változhat) és a házasság időtartamának pontos meghatározásából áll. Így gyakorlatban egy cukorkáért vagy 100 dollárért is házasodhat bárki legálisan egy olyan asszonnyal, aki ezt elfogadja egy órára, vagy akár 99 évre is. A rendes házassággal szemben az élvezeti házasságban jóval kevesebb kötelesség hárul a házastársakra, így a férjnek nem kell anyagi támogatást nyújtania a házasságért előre kialkudott összegen túl, még a feleség esetleges terhességekor sem, ahogy az ideiglenes feleség is nagyobb szabadsággal bír kapcsolatai kezelésében; a külvilági életében és munkájában szabadon dönthet mindaddig, amíg az nem ütközik a férje jogaival, jelenesetben annak rajta keresztül történő szexuális örömszerzésével. Az asszonyoknak az élvezeti házasság befejeztével, egy több hónapos megtisztulási időszakot kell kivárniuk azért, hogy újabb kapcsolatot létesíthessenek.

A házasság kérdése azért alapvető, mert az iszlám jog Iránban alkalmazott interpretációja a férfi – nő kapcsolat két lehetséges kategóriáját, a jogosat és a jogtalant ismeri, így a szabad érintkezés csak az olyan jogos kapcsolatokból következik, mint a közvetlen vérségi, illetve a házassági kötelékek, ezekben az esetekben nem kötelező a merev távolságtartás a két nem képviselői között (pl.: a nőknek nem kötelező fejkendőt hordaniuk a férfiak jelenlétében). A szíghe ezért nem csak a szexuális örömszerzés egyik eszköze lehet, hanem számos más, a szigorú szegregáció által gerjesztett problémára adhat gyakorlati megoldást azzal, hogy a „házastársak” kötetlenül érintkezhetnek. Ezért is érdemes az élvezeti házasság két típusának, a szexuális illetve nem szexuális jellegű szíghe megkülönböztetése. A következőkben a két típussal kapcsolatos, különböző társadalmi gyakorlatokat szeretnék röviden bemutatni.

Ahogy már volt róla szó a szexuális célzatú élvezeti házasságok gyakran a szenthelyekhez kötődnek, ezzel szorosan összefügg az esküvel történő szíghe gyakorlata, ami abból a hiedelemből fakad, hogy az asszonyok vallásos érdemeket szerezhetnek maguknak vagy gyermekeiknek, ha esküt tesznek, hogy egy a prófétától származó nemessel kötnek élvezeti házasságot, ilyenkor legtöbbször a nők a kezdeményezik a kapcsolatot.  Az élvezeti házasság másik gyakori formája feltehetően a rabszolgatartás intézményére megy vissza. Mivel sokan rossz előjelnek tartják, az idegen, fiatal szűz lányok jelenlétét a háztartásban, ezért gyakran az ilyen szolgálókat ideiglenesen elveszi az apa, vagy az egyik fiú feleségül, így csökkentve a kételyeket, illetve könnyítve az idegenekkel kapcsolatos szigorú szegregációs előírásokat (pl fejkendő állandó viselete). Az ilyen kapcsolatot nem mindig jellemzi a szexuális együttlét, ahogy a szezonális munkákra vagy kisebb manufaktúrákba a főnökkel kötött ideiglenes házassággal felvett női alkalmazottakkal kötött házasságokat sem. Akad példa arra is, hogy a feleség meddősége miatt keres a család olyan ideiglenes partnert a férj számára, aki képes biztosítani a gyermekáldást, vagy azok a férfiak, akik távol élnek a családjuktól (katonák, kereskedők stb.) létesítenek ideiglenes kapcsolatot átmeneti állomáshelyükön.

Vannak olyan esetek, amikor a felek az ideiglenes házasságkötéssel a szexuális örömszerzés helyett kifejezetten a szigorú szegregációs intézkedések kreatív kijátszását és bizonyos szituációk megkönnyítését célozzák. Ekképp, sokszor a jó kapcsolatokat ápoló, gyakran egymásnál vendégeskedő szomszédok, gyerekek és felnőttek egyaránt szíghe házasságra lépnek, ezzel küszöbölve ki a kötelező távolságtartásból fakadó kényelmetlenségeket, igaz a kendőt általában ilyenkor is magukon hagyják az asszonyok. Az élvezeti házasság a költséghatékonyság eszköze is lehet például hosszabb utak során, hiszen így zavartalanul utazhatnak együtt idegen férfiak és nők, akár hotel szobájukat is megosztva egymással.

A szíghe-nek számos, olyan aspektusa is van, ami újnak számít a gyakorlat történetében, mint a próbaházasság, melynek célja tulajdonképpen a fiatalok szexuális igényének törvényes módon történő kielégítése, bár elvileg nem a szexuális aktus, hanem az ismerkedés áll ennek előterében. Érdekes adalék, hogy a próbaházasságot a jelenleg fennálló iráni rendszer többek közt középiskolai könyvekben is propagálja.

SzenderakT_1cikk_SJeJHke.jpgIran’s Parliament writing “temporary marriages” into law ι koodom.com

A gyakorlat egyedi értelmezésének számított, mikor megtisztulás egyik formájaként interpretálták az 1979-es iszlám forradalmat követő teheráni vöröslámpás negyed felszámolásakor. Az ideiglenes házassággal jelképesen megtisztulhattak a prostituáltak bűneik alól, bár egyes esetekben a „megtisztulás” után néhány prostituált valóban új életet tudott kezdeni, de jellemzőbb volt a forradalmi őrökkel vagy katonákkal kötött rövid távú és ismétlődő kényszer síghe. Ugyanebben az időszakban vált ismeretessé az előző gyakorlat antitézise is. Az iszlám forradalmat követő időszakban az ellenzéki szereplők likvidálása során, többek között számos fiatal, szűzlány tartóztattak le és ítéltek halálra. Mivel bizonyos vallásos nézetek szerint a szűz lányok a mennybe mennek, a halálraítélt szüzeket a börtönőrök élvezeti házasságra kényszerítették, elsősorban nem a szexuális élvezetszerzés, vagy a kínzás, hanem a halálraítéltek mennybemenetelének megakadályozásáért. Bár az élvezeti házasság érvényességének egyik alapvető feltétele a nő beleegyezése, a rabszolgák, pogányok és a foglyokra ez a kitétel nem vonatkozik.

Szenderák Tamás

 A cikk második része hamarosan olvasható a tranzitblogon

 

Felhasznált irodalom:  HAERI, S., Law of Desire. Syracuse University Press, New York 1989.  HAERI, S.: MotÝa. In: Encyclopaedia Iranica, 2005. BUHL, F.: MutÝa. In: The Encyclopaedia of Islam.

 

Vonatkozó linkek:

Dance on the Axis of Evil: Women Rights in Iran

Mut’ah: The Truth Behind Iran’s Illegal Prostitution Rings

Towards an Anti-Authoritarian Critique of Marriage

15 thoughts on “Az élvezeti házasság eredete és társadalmi kontextusa

 1. How Muslim Men Are “Helping” Syrian Refugees ?

  ” . . .Muslim preachers in a number of Arab countries have been encouraging their followers to engage in “pleasure marriages” with Syrian girls as a way of ridding them and their families of their misery. Some of these preachers have even issued fatwas [Islamic decrees] permitting the sexual exploitation of minors. . . .”

  http://www.gatestoneinstitute.org/3339/syrian-refugees

  The Selling of Syria’s Refugee Child Brides

  ” . . .A growing legion of Muslim men from the Mideast and Europe are scouring Syrian refugee camps in order to purchase underage girls, some as young as 12, as child brides, many of whom end up being sold for use in temporary “PLEASURE MARRIAGE.” . . .

  frontpagemag.com/2013/frank-crimi/the-selling-of-syrias-refugee-child-brides/

  etc.etc . . . .

 2. So why did Stephen Hawking think it was ok to visit Iran and China?

  http://www.leftfootforward.org/2013/05/so-why-did-stephen-hawking-think-it-was-ok-to-visit-iran-and-china/

  ” . .There’s no need to be an apologist for the Israeli occupation of the West Bank to question where professor Hawking’s moral compass was when he chose to visit these two serial human rights abusers – and ask why it has suddenly appeared when the country in question is Israel. . .”

 3. Tony Blair launches a brave assault on Muslim extremism after Woolwich attack

  ” . .there is a problem within Islam – from the adherents of an ideology that is a strain within Islam. And we have to put it on the table and be honest about it.
  Of course there are Christian extremists and Jewish, Buddhist and Hindu ones. But I am afraid this strain is not the province of a few extremists. It has at its heart a view about religion and about the interaction between religion and politics that is NOT COMPATIBLE with pluralistic, liberal, open-minded societies. . .”

  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2334560/The-ideology-Lee-Rigbys-murder-profound-dangerous-Why-dont-admit–Tony-Blair-launches-brave-assault-Muslim-extremism-Woolwich-attack.html

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány